Projekt Plán udržitelné mobility Ostrava se blíží do finále.

      V současné době je dokončována návrhová část projektu Plán udržitelné mobility Ostrava, který se po schválení stane jedním ze základních dokumentů pro rozvoj dopravní infrastruktury na území města. Aby jste mohli ještě ovlivnit konečnou verzi dokumentace, přijďte se zúčastnit veřejného projednání, které se bude konat 27. 8.…

více…

Výsledky slosování – dotazník „Doprava v Ostravě – Jaké jsou Vaše vize a představy?“

Vážení přátelé, Vaše dotazníky jsme vyhodnotili a s jejich závěry budeme pracovat při sestavování priorit návrhové části projektu Mobilita – Ostrava. Do slosování o věcné ceny byly zařazeny dotazníky, které byly vyplněny kompletně, včetně vyplnění jména a kontaktu dotazovaného. Celkem bylo podle těchto pravidel vyplněno 527 dotazníků. Losování proběhlo na…

více…

Ukončení dotazníku „Doprava v Ostravě – Jaké jsou Vaše vize a představy?“

DOTAZNÍK – „Doprava v Ostravě – Jaké jsou Vaše vize a představy?“ – ukončeno 15. 6. 2015 – dotazník probíhal od 12. 5. 2015 do 15. 6. 2015 Vyplněním dotazníku jste poskytli velmi cenné informace pro rozvoj města. S výsledky průzkumů a vyjádřením respondentů bude zpracovatel dále pracovat a využívat je při sestavení…

více…

Ukončení analytické části dokumentace integrovaného plánu mobility Ostrava

Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo podrobné popsání výchozího stavu dopravní infrastruktury a provozu města (komunikace, městská hromadná doprava, pěší a cyklistická doprava, intenzity, průzkumy, kvalita) a z toho plynoucí nalezení problémů a možných příležitostí v oblasti udržitelné…

více…

Shrnutí provedených dopravních průzkumů

V červnu 2014 probíhaly na území města Ostrava rozsáhlé dopravní průzkumy, jejichž výsledky slouží především pro tvorbu dopravního modelu města. V následujících odstavcích je vybráno několik zjištění, která z těchto průzkumů vyplývají: Ze socio-dopravního průzkumu vyplývá, že: –      více než 50 % cest v Ostravě je kratších než 5 km a…

více…

Finální verze strategické části dokumentu „Integrovaný plán mobility Ostrava“

Dne 27. 6. 2014 byl dokončen proces zapracování připomínek do strategické části dokumentu „Integrovaný plán mobility Ostrava„. Ke konceptu dokumentu jsme obdrželi více než 200 připomínek od 21 osob a sdružení. Převážná část z nich byla zapracována do finální verze dokumentu. Tímto všem děkujeme za projevený zájem o projekt „Integrovaný plán mobility…

více…