O PROJEKTU

Definice

Plán udržitelné mobility je strategickým dokumentem, který je vytvořen k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. Vychází z existujících postupů plánování a patřičnou pozornost věnuje integraci, participaci a zásadám evaluace.

Plán udržitelné mobility je způsob, jakým lze účinněji řešit problémy související s dopravou v městských oblastech. Jeho charakteristikou je:

 • Participativní přístup: zapojení občanů a partnerů po celou dobu procesu
 • Závazek k udržitelnosti: vyváženost všech aspektů života
 • Integrovaný přístup mezi strategickými sektory
 • Zaměření se na dosažení měřitelných cílů
 • Revize nákladů a přínosů

Účel

Cílem Plánu udržitelné městské mobility je vytvoření systému udržitelné městské dopravy s vyřešením alespoň následujících cílů:

 • Zajistit, aby dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, byla k dispozici všem;
 • Zlepšit bezpečnost dopravy;
 • Snížit znečištění ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie;
 • Zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží;
 • Přispět ke zlepšení atraktivnosti a kvality městského prostředí a městského designu.

 

Obsah

Plán bude zpracován ve čtyřech částech:

1. Část strategická

Cílem této části dokumentace je definování výchozího stavu procesu plánování mobility na městské úrovni a posouzení vlivů evropského, národního a regionálního rámce, seznámení a zapojení všech partnerů a veřejnosti do projektu. Výsledkem této části bude nalezení konsenzu nad vizemi a strategickými cíli města, jejich schválení a následná prezentace odborné a laické veřejnosti.

2. Část analytická

Definování výchozího stavu jako základní báze, pro kterou bude stanoven rozsah monitoringu a posuzovány indikátory dále sledované v návrhu integrovaného plánu udržitelné mobility. Analyzovaná data se předpokládají z časového období 2010 – 2013. Součástí této části budou rozsáhlé dopravní a sociodopravní průzkumy, vytvoření multimodálního modelu dopravy města, vyhotovení modelových výpočtů imisní a hlukové zátěže a souhrnná analýza současného stavu.  Cílem této části je odvození konkrétních problémů města v oblasti udržitelné mobility a jejich projednání s klíčovými partnery a veřejností.

3. Část návrhová

Cílem návrhové části je provést návrh strategické koncepce rozvoje dopravy na řešeném území (okres Ostrava, v oblasti HD včetně spádových oblastí). Část bude obsahovat tvorbu scénářů vývoje a dopravních prognóz pro výhledové období včetně jejich projednání, návrh opatření a odvození aktivit a priorit v jednotlivých segmentech, stanovení indikátorů udržitelného rozvoje včetně návrhu na jejich sledování, finanční plán, návrh stabilizace procesu plánování udržitelné mobility, akční plán a jejich projednání.

4. Část prezentační

Cílem prezentační části bude zveřejnění a medializace výsledků Plánu udržitelné mobility pro nejširší veřejnost města a řešeného území co nejsrozumitelnější formou.

Přínosy

S plánováním udržitelné městské mobility je spojena široká řada výhod:

 • Lepší kvalita života – atraktivnější veřejné plochy, zlepšení bezpečnosti na silnicích, lepší kvalita ovzduší, méně emisí, méně hluku.
 • Přínos pro životní prostředí – zlepšení kvality ovzduší a snížení hladiny hluku přináší pozitivní dopad na zdraví občanů.
 • Zlepšená mobilita a dostupnost městských oblastí a jejich služeb.
 • Zlepšení image města jako města inovativního a hledícího dopředu.
 • Potenciál oslovit více lidí a lépe reagovat na potřeby různých skupin uživatelů.
 • Nová politická vize.
 • Potenciál pro integraci sektorů a institucí.
 • Zlepšení konkurenceschopnosti města a přístup k financování

vzor_stitek_barevny_01_orez2

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Comments are closed.