AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE, AKČNÍCH PLÁNŮ A KLÍČOVÝCH ÚKOLŮ INTEGROVANÉHO PLÁNU MOBILITY OSTRAVA

Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy na svém 34. zasedání konaném dne 18.5.2022 schválilo Aktualizaci strategického rámce, akčních plánů a klíčových úkolů Integrovaného plánu mobility Ostrava, 2021–2022. Samotný plán mobility je strategickým dokumentem statutárního města Ostravy v oblasti dopravy. Řeší potřeby lidí, stejně jako místních podniků a celkově přispívá ke zvýšení kvality života. Protože město je živým organismem, který se neustále vyvíjí, potřebuje tento plán v pravidelných intervalech aktualizovat.

Plán udržitelné mobility Ostravy je také využíván k strategickému řízení projektových záměrů, které jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů. V souvislosti s integrovaným plánem městské mobility už byly realizovány projekty za více než 2,3 miliardy korun. Celková výše dotačních podpor pak pokryla přes 1,96 miliardy korun z této částky.

Schválené změny si především kladou za cíl zvyšování kvality městské hromadné dopravy (včetně investic do nových souprav a zastávek), rozvoj a podporu infrastruktury pro cyklisty i chodce a celkové zlepšení dopravní dostupnosti. Právě častější využívání veřejné dopravy, cyklostezek i pěších tras totiž snižuje celkovou ekologickou zátěž.

„Naší představou je Ostrava jako město s vysokým podílem udržitelné dopravy. Chceme vytvořit co nejvstřícnější podmínky pro cyklisty i chodce a odstranit zbytečné dopravní bariéry. Věřím, že v oblasti městské hromadné dopravy jsme už dříve vyrazili správným směrem. Naše tramvaje, stejně jako autobusové a trolejbusové soupravy nabízí velmi slušný komfort. Finálním cílem je dosažení podílu 65 % cest právě udržitelnou dopravou,“ shrnul náměstek primátora pro dopravu, Miroslav Svozil.

Plán zahrnuje veškeré aspekty, související s danou problematikou. Mezi jeho priority dále patří výstavba městských tříd, zkvalitnění páteřní dopravní sítě, rozvoj přestupních uzlů a terminálů nebo organizace účelného a motivačního systému parkování.

V popředí je rovněž zvyšování úrovně bezpečnosti dopravy, hlavně v případě zranitelných účastníků dopravního provozu. Své místo má v plánu rovněž důraz na efektivitu, a to jak v případě individuální, tak veřejné dopravy.
Z konkrétních projektů je obzvláštní důraz kladen na výstavbu Severního spoje, prodloužení silnice I/56 ve směru na Hlučín a rozvoj městské tramvajové infrastruktury.

S celým dokumentem se lze seznámit zde.

Comments are closed.